1η τροποποίηση της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

1η τροποποίηση της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027ΨΘΘ546ΜΤΛΡ-7ΦΛ_1Η ΤΡΟΠ ΥΑ_ΑΙΧΜΗΣ ΨΜ

1η τροποποίηση της Δράσης “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

1η τροποποίηση της Δράσης “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027ΡΨΒΑ46ΜΤΛΡ-ΝΓΕ_ΥΑ 1Η ΤΡΟΠ_ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΜ

1η τροποποίηση της Δράσης “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

1η τροποποίηση της Δράσης “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Ψ0ΔΚ46ΜΤΛΡ-23Ρ_1Η ΤΡΟΠ ΥΑ_ ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΜ