23-06-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς για ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, του έργου «εκτύπωση των τευχών ενός έτους του μηνιαίου περιοδικού του ΕΒΕΑ με τίτλο ''ΑΝΑΠΤΥΞΗ''.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  Ι. ΧΑΡΙΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :    2103626242           
FAX :    2103616464     

                
Αριθ. Πρωτ.: 18248 / 22-12-2016

Αθήνα,  20 Δεκεμβρίου  2016
Προς την επιχείρηση

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς για ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, του έργου «εκτύπωση των τευχών ενός έτους του μηνιαίου περιοδικού του ΕΒΕΑ με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ".

    Σε εκτέλεση της αρίθ. 16/23-11-2016 αποφάσεως της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΑ, για την ανάθεση έργου με «Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» (σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016), σας καλούμε να μας υποβάλλετε τεχνική και οικονομική προσφορά για το έργο «της εκτύπωσης των τευχών ενός έτους (11 τεύχη), του μηνιαίου περιοδικού του ΕΒΕΑ με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ”», με τους ίδιους γενικούς και ειδικούς όρους, διενεργείας του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού που είχε προκηρυχτεί για το ίδιο έργο στις 14-9-2016.
     Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η  10-1-2017.
    Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, το αργότερο μέχρι και την 12:00 ώρα της ανωτέρω ημερομηνίας, στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, Αθήνα, από όπου μπορείτε να παραλάβετε και τους όρους του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού της 14-9-2016.       
    Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΑκαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr , Email: info@acci.gr

Δείτε εδώ το πρωτότυπο έγγραφο.

 

22/12/2016 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προμηθειών


DOWNLOADS
proskisi_ANAPTYKSI_F1201518971.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ