25-09-2018

Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)   /   Πληρωμές


Συνδρομές


Ενημέρωση μελών για τα τέλη ΓΕΜΗ και τις συνδρομές μελών ΕΒΕΑ 2015


Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το Ε.Β.Ε.Α. έχουν καθορισθεί (βάσει την παρ. 2 του άρθρου 4 Ν.2081/92) από το Δ.Σ. και έχουν αναπροσαρμοστεί με τις αποφάσεις του :

 • αρίθ. 4/18-05-1998 ,
 • αρίθ. 7/22-09-1999,
 • αρίθ.9/27-11-2000 με την οποία έγινε επαναδιατύπωση και κωδικοποίηση των προηγουμένων αποφάσεων (ως προς τις πάγιες συνδρομές κατά νομική μορφή και ως προς τις ειδικές περιπτώσεις συνδρομών),
 • αρίθ.10/03-11-2003,
 • αρίθ. 10/15-11-2004 και
 • αρίθ. 10/16-10-2006, η οποία και εξακολουθεί να ισχύει.

Το Ε.Β.Ε.Α. εισπράττει (για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πριν την τελευταία δεκαετία) συνδρομές αναδρομικά για την τελευταία δεκαετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.

Παρατίθεται απόσπασμα της 9/22-9-2000 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α. σχετικά με τον καθορισμό πάγιων συνδρομών κατά νομική μορφή και σχετικά με τις ειδικές περιπτώσεις συνδρομών :

A. Πάγιες ετήσιες συνδρομές κατά νομική μορφή επιχειρήσεων

1. Οι επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΑ, που έχουν τις κατωτέρω νομικές μορφές καταβάλλουν πάγια ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται από το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ :

 • Α.Ε.
 • Ε.Π.Ε.
 • Ο.Ε. & Ε.Ε.
 • Ι.Κ.Ε.
 • ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 • ΣΥΝ.ΠΕ

2.   Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις καταβάλουν στο ΕΒΕΑ ως ετήσια συνδρομή την εκάστοτε ισχύοντα για τις Α.Ε.


3.   Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ) καταβάλουν στο ΕΒΕΑ ως ετήσια συνδρομή την εκάστοτε ισχύουσα για τις Ε.Π.Ε.

4.   Αλλοδαπές επιχειρήσεις, που διατηρούν στην περιφέρεια του ΕΒΕΑ το κεντρικό τους Υποκατάστημα στην Ελλάδα, καταβάλουν τις συνδρομές που ορίζονται ανωτέρω, κατά νομική μορφή, για τις ημεδαπές επιχειρήσεις.

Β. Ειδικές περιπτώσεις συνδρομών και τελών καταχώρησης επωνυμίας.

1. Επιχειρήσεις που διατηρούν στην περιφέρεια του ΕΒΕΑ την έδρα, υποκαταστήματα και μεταποιητικές μονάδες ή την έδρα και υποκαταστήματα και μεταποιητικές μονάδες, ή την έδρα και υποκαταστήματα ή την έδρα και μεταποιητικές μονάδες ή περισσότερα του ενός υποκαταστήματα ή μεταποιητικές μονάδες, καταβάλλουν στο ΕΒΕΑ μια μόνο συνδρομή.

2. Επιχειρήσεις που γράφονται στο ΕΒΕΑ κατόπιν διαγραφής από άλλο Επιμελητήριο λόγω μεταφοράς έδρας ή με απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ταξινόμησης, δεν καταβάλουν συνδρομή στο ΕΒΕΑ, εφόσον την έχουν καταβάλει στο Επιμελητήριο στο οποίο διεγράφη. Στην περίπτωση αυτή όμως εισπράττεται τέλος καταχώρησης επωνυμίας.

3. Υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων καταβάλλουν το ½ των τελών καταχώρησης επωνυμίας.

4. Επιχειρήσεις που τροποποιούν την επωνυμία τους καταβάλλουν τέλη καταχώρησης.

5. Καταβάλλουν στο ΕΒΕΑ ολόκληρη τη συνδρομή τους επιχειρήσεις:
Α) Εμπορικές που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του
Β) Μεταποιητικές που έχουν την έδρα και την κύρια μεταποιητική μονάδα στην περιφέρεια του


6. Καταβάλλουν στο ΕΒΕΑ τα 2/3 της συνδρομής τους μεταποιητικές επιχειρήσεις που διατηρούν στην περιφέρεια του την κύρια μεταποιητική μονάδα.

7. Καταβάλλουν στο ΕΒΕΑ το ½ της συνδρομής τους:
Α) Υποκαταστήματα Εμπορικών Επιχειρήσεων
Β) Επιχειρήσεις που ιδρύονται το β’ εξάμηνο ή λύονται το α΄ εξάμηνο


8. Καταβάλλουν στο ΕΒΕΑ το 1/3 της συνδρομής τους:
Α) Επιχειρήσεις που τελούν σε εκκαθάριση
Β) Μεταποιητικές, που διατηρούν στην περιφέρεια του
- την έδρα τους
- υποκατάστημα
- δευτερεύουσα μεταποιητική μονάδα
- την έδρα τους και δευτερεύουσες μεταποιητικές μονάδες ή υποκαταστήματα

9. Καταβάλλουν στο ΕΒΕΑ το 1/6 της συνδρομής τους επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια.


10. Αλλοδαπές επιχειρήσεις, που διατηρούν στην περιφέρεια του ΕΒΕΑ γραφεία ή υποκαταστήματα ή μεταποιητικές μονάδες και σε άλλη περιφέρεια το κεντρικό τους Υποκατάστημα στην Ελλάδα, καταβάλλουν στο ΕΒΕΑ τις συνδρομές που ορίζονται ανωτέρω για τα υποκαταστήματα ή τις μεταποιητικές μονάδες των ημεδαπών επιχειρήσεων.

» Τρόποι Πληρωμής Συνδρομής του ΕΒΕΑΠαρακάτω θα βρείτε το κόστος της συνδρομής ανά έτος και ανά νομική μορφή τα τελευταία χρόνια:

» ΑΤΟΜΙΚΗ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
40,57 40,57 40,57 41,5 43 44,5 46 50 50 50 50
» ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
18,03 20,29 20,29 20,75 21,5 22,25 23 25 25 25 25
» ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
27,04 27,04 27,04 27,67 28,67 29,65 30,68 33,34 33,34 33,34 33,34
» ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
79,64 79,64 79,64 82,5 85,5 88,5 91,5 100 100 100 100
» ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
39,81 39,81 39,81 41,25 42,75 44,26 45,75 50 50 50 50
» ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
53,09 53,09 53,09 55 57 59 61 66,66 66,66 66,66 66,66
» ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
79,64 79,64 79,64 82,5 85,5 88,5 91,5 100 100 100 100
» ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
39,81 39,81 39,81 41,25 42,75 44,26 45,75 50 50 50 50
» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
115,7 115,7 115,7 120,5 124,5 129 133,5 150 150 150 150
» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
57,85 57,85 57,85 60,25 62,25 64,5 66,75 75 75 75 75
» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
77,13 77,13 77,13 80,33 83 86 89 100 100 100 100
» ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
115,7 115,7 115,7 120,5 124,5 129 133,5 150 150 150 150
» ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
57,85 57,85 57,85 60,25 62,25 64,5 66,75 75 75 75 75
» ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
77,13 77,13 77,13 80,33 83 86 89 100 100 100 100
» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
330,57 330,57 330,57 347 359 372 386 420 420 420 420
» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
165,28 165,28 165,28 173,5 179,51 186 193 210 210 210 210
» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
220,38 220,38 220,38 231,33 239,33 248 257,33 280 280 280 280
» ΤΡΑΠΕΖΑ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
661,13 661,13 661,13 694,5 719 744 772 950 950 950 950
» ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
322,82 322,82 322,82 339,11 351,08 372 386 475 475 475 475
» ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ο.Ε. & Ε.Ε.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
79,64 79,64 79,64 82,5 85,5 88,5 91,5 100 100 100 100
» ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
115,7 115,7 115,7 120,5 124,5 129 133,5 150 150 150 150
» ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
330,57 330,57 330,57 347 359 372 386 420 420 420 420
» ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
661,13 661,13 661,13 694,5 719 744 772 950 950 950 950
» ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
322,82 322,82 322,82 339,11 351,08 372 386 475 475 475 475
» ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Ο.Ε. & Ε.Ε.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
79,64 79,64 79,64 82,5 85,5 88,5 91,5 100 100 100 100
» ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Ε.Π.Ε.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
115,7 115,7 115,7 120,5 124,5 129 133,5 150 150 150 150
» ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-14
330,57 330,57 330,57 347 359 372 386 420 420 420 420

Στις τιμές περιλαμβάνεται και χαρτόσημο 2,4%.

30/12/2015 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

 • 
ΓΕΜΗ