18-07-2018

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   /   Κέντρο Μελετών (ΚΕΜΕ)


KEME


Το Κ.Ε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. είναι Αστική μη Κερδοσκοπικής Εταιρεία με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Ε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α.) και έχει μελετητικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που προέρχονται από τη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την παραγωγική διαδικασία.

Ειδικότερα, αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα που εξυπηρετεί τις παραγωγικές τάξεις και την εθνική οικονομία, διαχειρίζεται και εκτελεί κάθε μορφής κοινοτικά προγράμματα και γενικότερα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ευρύτερων στόχων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και των επιχειρήσεων μελών του.

Το Κ.Ε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. μέσω της ερευνητικής και μελετητικής λειτουργίας του, η οποία εστιάζεται πρωτίστως στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και  στη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις-μέλη μας, συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας αφενός τη λειτουργία τους αλλά και προάγοντας γενικότερα την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας.

Το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, όπως επίσης και του ευρύτερου οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού χώρου.

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Μ.Ε.- Ε.Β.Ε.Α., έγινε από τον Πρόεδρο και τη Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με σύνθεση ως κατωτέρω:

 

  • Μίχαλος Κωνσταντίνος - Πρόεδρος
  • Συγγελίδης Ιωάννης  - Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ
  • Θωμόγλου Παύλος, Β' Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ 
  • Σοφιανός Νικόλαος- Γενικός Γραμματέας ΕΒΕΑ
  • Τσόγης Ευάγγελος - Οικονομικός Επόπτης ΕΒΕΑ
  • Βεντούρη-Γοβδελά Άλκιστης  - Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ
  • Γεωργάκης Σταύρος - Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ
  • Δασκαλάκης Χαράλαμπος - Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ
  • Λαμπρόπουλος Χαρίλαος - Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ

 Μελέτες ΚΕΜΕ - ΕΒΕΑ

Έρευνες ΚΕΜΕ - ΕΒΕΑ

Έρευνες Διεθνών Οργανισμών

16/01/2012 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ